Rekisterin nimi on Suomen Flipperinpelaajat yhdistyksen jäsenrekisteri (”Jäsenrekisteri”). Jäsenrekisterissä ovat varsinaisten jäsenten lisäksi myös yhdistyken yhteistyötahojen yhteyshenkilöt.
Rekisterin rekisterinpitäjä on Suomen Flipperinpelaajat yhdistys Ry (jäljempänä FLIPP)
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa: info@flipp.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET

FLIPP huolehtii siitä, että sen toiminnassa tapahtuva henkilötietojen käsittely on lainmukaista ja rekisteröityjen kannalta läpinäkyvää.
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti ja huolellisesti. FLIPP käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyn tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
Henkilötietoja kerätään vain FLIPP:n toiminnan kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja niitä vastaavasti käytetään vain FLIPP:n toiminnan kannalta tarpeellisiin ja lainmukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen keräämisestä tiedotetaan rekisteröityjä asetuksen edellyttämällä tavalla. FLIPP myös pyrkii oma-aloitteisesti pitämään hallussaan olevat henkilötiedot ajantasaisina ja poistaa henkilötiedot kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun niiden käsittelylle ei enää ole olemassa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen pohjautuvaa oikeutusta tai käsittelyperustetta, kuten lakiin perustuvaa velvoitetta, rekisteröidyn suostumusta, rekisterinpitäjän oikeutettua etua tai sopimusta. Jäsenrekisteri sijaitsee Googlen -palvelussa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTARKOITUKSET

Käsittelytarkoitukset sisältävät seuraavat tilanteet:

  • Jäsen- tai yhteistyösuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, jäsenpalvelun toteuttaminen sekä tapahtumien varmistaminen.
  • Jäsen ja tapahtumaviestintä
  • FLIPP:n toiminnan toteuttaminen, analysointi ja kehittäminen.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA

FLIPP:n jäsenrekisterin henkilötietojen pääkäyttötarkoitus on yhdistyksen ja sen jäsenten palveleminen. Käytännössä se tarkoittaa tiedotukseen käytettävää sähköpostilistaa, laskutuksen hoitamista ja yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. Lisäksi jäsenetuihin liittyviä tarvittavia tietoja, kuten esim. paidan koko.
Varsinaisten jäsenten lisäksi kerämme tietoa myös yhteistyötahoista. Näitä ovat esim. Lehtien toimittajat ja pelihallien pitäjät. Näiden tahojen kohdalla rekisterissä pidetään vain yhteyshenkilön nimi, kunta, pelihallin nimi, sähköposti, sekä viestintäloki (sähköpostiviestit).

Tunnistetiedot: Nimi ja nimimerkki
Yhteystiedot: Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kaupunki
Maksutiedot: Maksutapahtumat
Historiatiedot: Ilmoittautuminen, viestit, kyselyt, maksuhistoria ja tapahtumiin osallistuminen
Jokaisella on oikeus poistattaa ja tiedustella omia tietoja!

KETKÄ PÄÄSEVÄT KÄSIKSI TIETOON?

Tietoon pääsevät käsiksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE SEKÄ EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, eikä tietoja luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianosaisen lupaa.
Henkilötiedot voivat siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos FLIPP tallentaa tai tallennuttaa henkilötietoja käyttämäänsä pilvipalveluun, jonka palvelin fyysisesti sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.

HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti jäseniltä itseltään liittymislomakkeen avulla. Myös rekisterin ylläpitäjille on oikeus tallentaa tarpeellista lokitietoa jäsenistä.
Tietoja voidaan päivitetään myös muista julkisista tietopalveluista, mikäli tiedot ovat virheelliset tai vajaat.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

FLIPP arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta vuosittain, ja poistaa tiedot joiden säilyttämiselle ei ole perustetta. Lisäksi FLIPP toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Jäseniä ja yhteistyökumppaneita koskevat tiedot on suojattu seuraavalla tavalla:
– Tiedot kerätään ja sälytetään suojatulla pilvipalvelimella.
– Järjestelmätoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
– Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on muun muassa seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen (EU:n tietosuoja-asetuksen 15-22 artiklat):
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevaa itseään koskevaa tietoa poistettavaksi tai oikaistavaksi. Lisäksi hänellä on oikeus rajoittaa ja vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä.
Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).