1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Flipperinpelaajat ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys voi käyttää nimestään lyhennettä FLIPP. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Pinball Players Association. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Toiminnan tarkoitus

Yhdistys toimii flipperinpelaamisen sekä muun flippereihin liittyvän harraste- ja kilpailutoiminnan kansallisena yhdistyksenä jäsentensä keskuudessa. Yhdistys tukee ja edistää jäsentensä toimintamahdollisuuksia edunvalvonnan, koulutuksen ja taloudellisen tuen keinoin sekä organisoimalla jäsenilleen yhteistoimintaa.

Toimiensa kautta yhdistys pyrkii edistämään flipperinpelaajien järjestäytymistä Suomen pelikentällä sekä parantamaan flipperinpelaamisen ja flippereihin liittyvän toiminnan tunnettuutta, laatua ja arvostusta.

3. Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
– Järjestää kilpailutoimintaa
– Järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
– Harjoittaa julkaisutoimintaa
– Antaa lausuntoja sekä tehdä mietintöjä ja kannanottoja yhdistyksen toimintaa koskevista yhteiskunnallisista asioista
– Myöntää toiminta-avustusta tai muuta toiminnallista tukea
– Järjestää muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
– Ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
– Omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– Järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan

4. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä luonnollinen henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi hakevan täytyy hyväksyä yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja yhdistyksen säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyshallitus kokouksessaan.

Yhdistyskokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja sitoutuu suorittamaan yhdistyskokouksen päättämän kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä tai kannatusjäsenen edustajalla on yhdistyskokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyskokous voi nimittää kunniajäseniä yhdistyshallituksen esityksestä. Yhdistyskokous voi kunniajäsenten joukosta nimittää kunniapuheenjohtajan yhdistyshallituksen esityksestä. Kunniajäseneksi voidaan nimittää luonnollinen henkilö. Kunniajäsenet ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista. Kunniajäsenenä olevalla luonnollisella henkilöllä ei ole äänioikeutta yhdistyskokouksissa.

Yhdistyshallitus ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa ja vastaa sen tietojen oikeellisuudesta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistys voi kerätä varsinaisilta jäseniltään ja kannatusjäseniltään liittymis- ja jäsenmaksua. Maksujen suuruudesta päättää vuosittain varsinainen yhdistyskokous yhdistyshallituksen esityksestä aina vuodeksi kerrallaan.

6. Yhdistyshallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuosittain.

Hallitus voi kokoontua etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittavat yksin puheenjohtaja tai rahastonhoitaja tai muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

8. Toiminta- ja tilikausi

Toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen valmistelema vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhdistyskokousta. Tarkastuskertomus tulee palauttaa yhdistyshallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhdistyskokousta.

9. Yhdistyskokous

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyskokous.

Yhdistyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kokous järjestetään vuosittain yhdistyshallituksen määräämänä ajankohtana tammi- huhtikuussa.

Kokouskutsu yhdistyskokoukseen tulee lähettää jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenluettelon mukaisiin osoitteisiin joko sähköpostitse, kirjepostitse tai julkaista kokouskutsu yhdistyksen verkkosivuilla. Ensisijaisesti kuitenkin sähköpostitse.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Käsiteltäviin asioihin liittyvät materiaalit tulee toimittaa jäsenistölle sähköpostitse tai postitse viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Yhdistyskokoukseen voi osallistua etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen.

Yhdistyshallitus voi myös kutsua jäsenet ylimääräiseen yhdistyskokoukseen katsoessaan sen aiheelliseksi tai kun vähintään viisikymmentä (50) prosenttia äänioikeutettujen jäsenten edustamasta äänivallasta sitä yhdistyshallitukselta kirjallisesti vaatii. Hallituksen on lähetettävä kutsu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen kahden (2) viikon kuluessa nimetyn asian käsittelyä varten.

10. Yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
8. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle toimintavuodelle
9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
12. Valitaan yksi esteetön toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja sekä tälle varahenkilö
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat
15. Päätetään kokous

Jos jäsen haluaa tuoda asian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, tulee tämän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyshallitukselle ennen edellisen toimikauden päättymistä.

11. Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydennetään ohjesäännöillä. Ohjesäännöillä voidaan antaa tarkempia ohjeita yhdistyksen toiminnasta. Ohjesäännöt hyväksyy yhdistyskokous yhdistyshallituksen esityksestä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ne ovat voimassa toistaiseksi, ellei erikseen muuta päätetä.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyskokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä.

Yhdistyksen purkautuessa tulee yhdistyksen kiinteä ja irtain omaisuus sekä varallisuus käyttää yhdistyksen tarkoituksen mukaisen toiminnan tukemiseksi siten, kuin jälkimmäinen asiasta päättänyt yhdistyskokous asiasta määrää.